Bijeenkomst voor hulpverleners 16-01-2019

Informatie m.b.t. de bijeenkomst ‘HEEL DE MENS’
Bijeenkomst van hulpverleners op het terrein van ‘Zorg en Welzijn’
en de kerngroep van woongemeenschap De Wonne Almelo op 16 januari 2019, 15.00 – 17 uur
Wat is en doet Woongemeenschap De Wonne Almelo
De Wonne is een woongemeenschap waar een vaste kerngroep samenwoont met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Doorgaans gaat het om mensen met een meervoudige problematiek. In ons huis bieden we structuur, onderdak, voedsel, aandacht en betrokkenheid. De tijdelijke huisgenoten werken deels buiten de deur, anderen zijn vooral in huis te vinden. Al het werk in huis wordt gezamenlijk en met hulp van enkele vrijwilligers gedaan, er zijn geen betaalde krachten in de dienst.
Wij vinden het belangrijk dat de huisgenoten tijdens hun verblijf in De Wonne ervaren dat ze er mogen zijn zoals ze zijn, met hun feilen en falen. We streven ernaar dat zij in ons huis ruimte beleven om tot rust te komen en te voelen dat we ze waarderen (‘op waarde eren’). We hopen dat ze door positieve ervaringen groeien in hun gevoel van eigenwaarde, in (draag)kracht en in moed om het leven weer tege-moet te treden. Zo kan het tijdelijk wonen in De Wonne een basis zijn om verder te trekken. Meer dan eens ervaren wij dat de huisgenoten stapje voor stapje hun zaken weer op de rails krijgen met
(blijvende) hulp van professionele en vrijwillige hulpverleners op het speelveld van ‘zorg en welzijn’.
We bieden de huisgenoten geen ‘participatie’ in de betekenis van werk of vrijwilligerswerk, of ‘hulpverlening’ in de zin van belangenbehartiging of behandeling. Dit laatste verwachten we van de professionals vanuit het oogpunt dat zij door hun kennis en kunde toegang hebben bij andere organisaties en zicht hebben op behandelingstrajecten. Zij waarborgen ook de continuïteit als iemand De Wonne weer achter zich laat.
De uitdaging
Wat ons opvalt is dat het ‘samenspel’ tussen de professionele hulpverlening, de hulpvrager en de kerngroep van De Wonne Almelo vaak beter zou kunnen verlopen.
Het is de eerste behoefte van onze huisgenoten om huisvesting te hebben (denk aan de piramide van Maslov). En vaak hebben ze moeite om een verdere hulpvraag te formuleren of bewust met hun problemen om te gaan. De onderliggende problematiek waardoor hij of zij in problemen is geraakt, wordt dan niet of niet voldoende opgepakt. Voorbeelden zijn de aanpak van financiële en/of sociale problemen. Soms wordt de aanpak hiervan zelfs uitgesteld tot iemand niet meer in De Wonne woont.
Onze overtuiging is dat niets meer oplucht en ruimte schept, dan wanneer er zicht is op ‘een schone lei’ en daardoor meer ontspanning en nieuwe (levens)kansen.
Wij vinden het een uitdaging om samen met vrijwilligers en professionals het speelveld van de zorg te verkennen en te komen tot een goed samenspel. Dit hopen we mede te bereiken door kennis van elkaars mogelijkheden, de beeldvorming én de kansen van samenwerking met elkaar te realiseren.
Uitnodiging
Daarom nodigen wij u als werkers ‘ op het speelveld van ‘zorg en welzijn’ van instellingen waarmee we samenwerken en van de gemeente Almelo, uit voor een bijeenkomst op 16 januari 2019, van 15.00 tot 17.00 uur in Woongemeenschap De Wonne Almelo, Arendsboerweg 1, 7601 BA Almelo.