Stichting Broedplaats Projecten (ANBI)

Over kweekvijvers, broedplaatsen en kloosterleven…

Transparantie t.b.v. ANBI status
Vanaf 1 januari 2014 moet een’goed doel’ op internet een aantal gegevens publiceren. Dit met het oog op de erkenning door de Belastingdienst als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI); giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting.

Naam en registratie
Stichting Broedplaats Projecten
RSIN/fiscaal nummer: 806033745
KvK: 41032437

Postadres
Stichting Broedplaats Projecten
Everhard van Reijdtstraat 17
7412 EA Deventer

Doelstelling
1. Het steunen van kleinschalige projecten die een bijdrage leveren aan een eerlijker verdeling van de welvaart.
2. Startende woon/leefgemeenschappen moreel en financieel steunen om uit te groeien tot een gemeenschap van mensen die staan in de Joods-Christelijke traditie op een basis van ‘samen delen’.

Beleidsplan

Stichting Broedplaats Projecten (kortweg ‘de Broedplaats’) heeft als doel:
1e  het steunen van kleinschalige projecten die een bijdrage leveren aan een eerlijker verdeling van de welvaart;
2e  startende woon/leefgemeenschappen moreel en financieel steunen om uit te groeien tot een gemeenschap van mensen die staan in de Joods-Christelijke traditie op een basis van ‘samen delen’.

Stichting Broedplaats Projecten (statutaire oprichtingsdatum 18 juni 1997) is voortgekomen uit leefgemeenschap De Wonne in Enschede (met sinds 1999 een nevenvestiging in Glanerbrug en een zelfstandige vestiging in Almelo).

Belangrijkste inkomstenbron over de jaren is de afdracht van batige saldi per boekjaar door De Wonne-gemeenschappen (Enschede en Almelo). Deze afdracht loopt echter sterk terug. Dit heeft onder meer te maken met de vergrijzing en de teruglopende externe verdiencapaciteit van de vaste bewoners, waardoor de inkomsten van De Wonne-gemeenschappen teruglopen. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren door, reden waarom het bestuur van de stichting terughoudend is met het toekennen van bijdragen aan externe projecten. Dit om een buffer op te bouwen voor het geval één (of beide) van de De Wonne-gemeenschappen een beroep zal doen op de stichting, bijvoorbeeld voor groot onderhoud.

Achterliggende motivatie voor oprichting en opereren van Stichting Broedplaats Projecten vormt de vergrijzing van kloostergemeenschappen. Vanuit de aanhoudende belangstelling voor spiritualiteit is er behoefte aan een moderne vorm van kloosterleven. In Nederland en daarbuiten bestaan reeds verschillende woon/leefgemeenschappen die daaraan invulling geven. Hun ontwikkeling verdient steun. De Broedplaats wil die steun geven.

Via fondsenwerving probeert ze bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het bestuur hanteert een 90/10-richtsnoer voor de bijdragen die het toekent, dat wil zeggen: 90% volgens de specifieke ‘broedplaats’-doelstelling 2; 10% volgens de ‘bredere’ doelstelling 1. Daarbij wil het bestuur in geval van doelstelling 1 nadrukkelijk toetsen op het aspect van huisvesting, en daarmee gemeenschapsvorming.

Bestuursfuncties
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
• Lid

Bestuur
• Carla Berbée, lid
• Hans van Eerden, secretaris
• Heileen Holman, voorzitter
• Dick Smeijers, penningmeester
• Bep van Apeldoorn, lid

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting kent verder geen betaalde medewerkers.