Kerngroep

De kerngroepsleden anno 2019

Alle vijf hebben vanuit onze eigen achtergrond voor ‘De Wonne Almelo’ gekozen.

Gemeenschappelijk is dat wij ons laten inspireren door de Bijbel en in het bijzonder door Jezus Christus. Wij herkennen dit ook in mensen als Franciscus en Clara van Assisi, Mahatma Gandhi en Martin Luther King, en vele anderen die in déze tijd kiezen voor het samenleven met anderen en zich inzetten voor vrede, rechtvaardigheid en heelheid van de schepping. Zij inspireren ons om waarden als: gastvrijheid, eenvoud, kwetsbaarheid, betrokkenheid, samen delen, vergeving en geweldloosheid vorm te geven in ons dagelijks leven.

De kerngroepsleden die in huis zijn, komen ’s morgens om 7.30 uur  en ’s avonds om 19.00 uur een half uurtje samen voor meditatie en gebed. Ook anderen mogen hieraan meedoen.

Als kerngroepsleden laten we ons in het beleid en de wijze waarop hieraan uitvoering gegeven wordt, adviseren door een aantal deskundigen uit verschillende geledingen van de samenleving, De Raad van Advies. Zij komt in principe tweemaal per jaar met ons bijeen om terug te blikken op het voorliggende halfjaar, de lopende zaken door te spreken en nadere afspraken te maken. Ook worden individuele leden van de Raad van Advies om advies gevraagd als het gaat om concrete situaties op het terrein waarop zij deskundig zijn.

Eens in de zes weken wordt de kerngroep begeleid door een externe coach.