Financieel

In principe heeft ieder inwoner van Nederland een bron van inkomsten uit werk, een pensioen of een uitkering. De Wonne Almelo is selfsupporting, de woonlasten en kosten voor levensonderhoud worden gezamenlijk gedragen door alle bewoners. Het bedrag hiervoor wordt bepaald aan de hand van een inkomstentabel. Op deze manier is De Wonne niet afhankelijk van subsidies en kan naar eigen inzicht het (opname)beleid bepalen.

Daarnaast zijn giften en donaties van harte welkom, met name ten behoeve van tijdelijke bewoners die om wat voor reden dan ook geen of onvoldoende eigen inkomsten hebben, bijv. de asielzoekers die hun procedure nog niet hebben afgerond of wachten op remigratie naar het land van herkomst.

De Wonne Almelo heeft een ANBI status, dit houdt in dat een gift bij de belastingaangifte in principe aftrekbaar is.

De Wonne Almelo staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 08106984. Triodosbank, bankrekeningnummer: NL95TRIO0379447681 t.n.v. De Wonne Almelo.

Stichting Broedplaats Projecten

Vanaf 1 januari 2014 publiceren ‘goede doelen’ op internet een aantal gegevens met het oog op de erkenning door de Belastingdienst als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Stichting Broedplaats Projecten is zo’n instelling.

De Stichting Broedplaats Projecten is in juni 1997 opgericht door de leden van woongemeenschap De Wonne in Enschede. Ze wordt sinds 2004 gedragen door de Wonne-gemeenschappen in Enschede en Almelo Achterliggende motivatie voor oprichting van Stichting Broedplaats Projecten vormt de vergrijzing van kloostergemeenschappen. Vanuit de aanhoudende belangstelling voor spiritualiteit is er behoefte aan een moderne vorm van kloosterleven. In Nederland en daarbuiten bestaan reeds verschillende woon- en leefgemeenschappen die daaraan invulling geven. Hun ontwikkeling verdient steun.

Vanaf de oprichting is de afdracht van de batige saldi per boekjaar door de Wonne-gemeenschappen de belangrijkste bron van inkomsten. De laatste jaren hebben deze minder eigen inkomsten en juist meer geld nodig hebben voor eigen onderhoud en inventaris, maar ook voor aanschaf van bijv. zonnepanelen. Hierdoor lopen de inkomsten voor Stichting Broedplaats Projecten drastisch terug. De laatste grote storting was van het voormalig Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. Op grond hiervan is er nu nog meer aandacht dan in het verleden voor (woon/leef)projecten die ook duurzaamheid, energiebesparing en vergroening nastreven.

Het bestuur hanteert een 90/10-richtsnoer voor de bijdragen die worden toegekend, dat wil zeggen: 90% volgens de specifieke ‘broedplaats’-doelstelling 2; 10% volgens de ‘bredere’ doelstelling 1. Daarbij wil het bestuur in geval van doelstelling 1 nadrukkelijk toetsen op het aspect van huisvesting, duurzaamheid en daarmee gemeenschapsvorming.

Samenstelling van het Bestuur:  Bep van Apeldoorn, lid; Carla Berbée, lid; Dick Smeijers, penningmeester; Hans van Eerden, secretaris, Heileen Holman. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Wel kunnen zij de kosten die ze voor het uitoefenen van hun functie maken, declareren. De stichting kent geen betaalde medewerkers.

Broedplaats Beleidsplan en verslag 2020: 2021/09/Broedplaats-Beleidsplan-en-verslag-2020.pdf

Broedplaats standaard anbi formulier 2020

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

fiscaal nummer is:  806033745; Kamer van Koophandel: 41032437

Adres Stichting Broedplaats Projecten: Everhard van Reijdtstraat 17, 7412 EA   Deventer

Jaarbrieven

Beleid